Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Consilier, grad II, studii superioare – Compartimentul Informare și Relații Publice – Centrul de Informare și Promovare Turistică în Stațiunea Straja

A N U N Ț

 

Primăria Municipiului Lupeni organizează, conform H.G 286/2011, în perioada 21 – 29 august 2018, concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Consilier, grad II, studii superioare – Compartimentul Informare și Relații Publice – Centrul de Informare și Promovare Turistică în Stațiunea Straja

– probele și calendarul concursului:

– selecţie dosare – termen depunere dosare                                  – 21.08.2018, ora 1500

– proba scrisă                                                                                      – 29.08.2018, ora 1000

– data și ora interviului vor fi anunțate ulterior probei scrise

 

Cerinţele de ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante şi condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 • cerinţe generale:

– să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și anume :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

cerinţe specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile :

– științe economice – specializarea economia comerțului, turismului și serviciilor sau specializarea marketing sau specializarea management / administrarea afacerilor;

– marketing;

– geografie;

– administrație publică;

– științe ale comunicării, comunicare și relații publice, jurnalism/media;

– vechime: 1 an vechime în muncă sau în specialitatea studiilor necesare.

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 2. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România;
 3. Norme Metodologice din 03 septembrie 2008 privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, aprobate prin Ordinul nr. 1096/2008;
 4. H.G.R. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multinațional de marketing și promovare turistică și a Programului multinațional de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice;

                Notă : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior publicării lor.

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Primăriei Lupeni în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului.

Notarea probei scrise și a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

În cazul depunerii de contestații, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza dosarele, lucrările scrise sau consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Lupeni imediat după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei Municipiului Lupeni  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor la interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

 

Conținutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Lupeni (modelul cererii se găsește la Biroul de Resurse Umane) ;
 • copie act de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • adeverință de la medicul de familie în care să se specifice faptul că este apt din punct de vedere medical pentru funcția solicitată, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în cazul prezentării declarației, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • curriculum vitae;

Actele de identitate și care atestă studiile se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, din Lupeni, str. Revoluției nr. 2, jud. Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Lupeni.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, tel. 0254/560504, interior 208, e-mail: lupeni@upcmail.ro .

 

PRIMAR

 LUCIAN  MARIUS  RESMERIȚĂ