Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere – Șef Birou Dezvoltare Locală Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Primăria Municipiului Lupeni organizează în condiţiile art. 58 alin. (2) lit. b) și art 66 din Legea 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată, în perioada 13 – 25 iunie 2019, concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere – Șef Birou Dezvoltare Locală Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

• probele din cadrul concursului:
– perioada depunere dosare – 24.05 – 12.06.2019, ora 1530
– selecție dosare – 13.06 – 20.06.2019, ora 15,30
– proba scrisă – 25.06.2019, ora 1000
– data și ora interviului vor fi anunțate ulterior probei scrise

Cerinţele specifice de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante şi condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
-studii de masterat în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Lupeni.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, tel. 0254/560725, interior 204, fax. 0254/560515; e-mail: lupeni@upcmail.ro.

– Constituția României, republicată;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
– H.G. nr. 343/ 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
– Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Notă : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior publicării lor.

Conținutul dosarului de înscriere:

– formular de înscriere (se obține de la biroul Resurse Umane)
– curriculum vitae, modelul comun european
– copie act de identitate
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
– adeverință de la medicul de familie în care să se specifice faptul că este apt din punct de vedere medical pentru funcția solicitată, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
– cazierul administrativ

Actele de identitate și care atestă studiile se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie de concurs.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, din Lupeni, str. Revoluției nr. 2, jud. Hunedoara.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Lupeni.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, tel. 0254/560504, interior 208, e-mail: lupeni@upcmail.ro .

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ

 

Rezultate selecție dosare

Rezultat concurs