Lansare proiect: „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI” COD SIPOCA 643/COD MySMIS 128531

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 18.06.2019 Contractul de finanțare nr. 366 pentru proiectul „PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE PRIN EFICIENTIZARE DIGITALĂ – LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUPENI” COD SIPOCA 643/COD MySMIS 128531.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este consolidarea capacității Primăriei municipiului Lupeni de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Lupeni prin introducerea unui sistem intern managerial certificat;

  2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni – în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor – atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office;

  3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 70 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește simplificarea procedurilor. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile simplificării procedurilor administrative.

Rezultate preconizate:

  • Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, atins prin: Rezultat proiect 1 – Sistem de management al performanței și calității implementat în Primăria municipiului Lupeni.

  • Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin: Rezultat proiect 2 – Implementarea de instrumente informatice dedicate eficientizării și simplificării procedurilor pentru cetățeni, cu facilități de publicare, colectare, prelucrare și transmitere date în relația lor cu Municipiul Lupeni.

  • Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate, atins prin Rezultat proiect 3 – Documentele retro-digitalizate din arhivă, care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate, exclusiv de primărie.

  • Rezultat program 5 – Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin Rezultat proiect 4 – Cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Lupeni în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

Valoarea totală a proiectului este de 3.210.148 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 3.210.148 lei, din care:

  • 2.728.625,80 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul Social European;

  • 417.319,24 lei – finanțare nerambursabilă din Bugetul național;

  • 64.202,96 lei – finanțare eligibilă a Municipiului Lupeni.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 19.06.2019.