Hotărâri de consiliu local

2019

IANUARIE

HCL 1_3 IANUARIE 2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 134 2018

HCL 2_9 IANUARIE 2019 privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL 3_31 IANUARIE 2019 prelungire valabilitate PUG.doc

HCL 4 _31 IANUARIE 2019 aprobare excedent bugetar 2019.doc

HCL 5_31 IANUARIE 2019 aprobare lista de prioritati ANL.doc

HCL 6_31 IANUARIE 2019 repartizare locuințe ANL.doc

HCL 7 _31 IANUARIE 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni HCL 7 _31 IANUARIE 2019

ANEXA 1 ROF

HCL 8_ 31 IANUARIE 2019 

HCL 9_31 IANUARIE 2019 privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile februarie-martie 2019

 

FEBRUARIE

HCL 10_14 FEBRUARIE 2019 – act aditional parteneriat Greenline.docx

HCL 11_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 1 Greenline .docx HCL

12_14 FEBRUARIE 2019 aprobare proiect componenta 2 Greenline.docx

HCL 13_14 FEBRUARIE 2019 modificare politica de parcari.doc

HCL 14 _14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 1

HCL 15_14 FEBRUARIE 2019 aprobare SF Greenline componenta 2

HCL 16_28 FEBRUARIE 2019 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2019

HCL 17_28 FEBRUARIE 2019 pentru aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu pentru specializarea ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 18_28 FEBRUARIE 2019

HCL 19_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului NSP GATRING SESION

HCL 20_28 FEBRUARIE 2019 pentru completarea Hot¦rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 150 2017 privind aprobarea desemn¦rii reprezentaneilor

HCL 21_28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipiului Lupeni

HCL 22_ 28 FEBRUARIE 2019 reziliere locuințe ANLprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HCL 23_28 FEBRUARIE 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019 privind aprobarea Listei anuale

HCL 24_28 FEBRUARIE 2019 Bulevardul P¦cii, judeeul Hunedoara, conform listei anuale de priorit¦ei

 

MARTIE

HCL 25_6 MARTIE 2019 privind premierea domnișoarei Ioana Cătălina Ambruș pentru rezultatele obținute la schi în cadrul Campionatelor Naționale de juniori mici (Copii Cadeți) – Azuga 2019

HCL 26_6 MARTIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al evenimentului „Cupa Platoul Soarelui”

HCL 27_22 MARTIE 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Acordul de parteneriat – Green Line

HCL 28_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 11_ 2019 – Green Line

HCL 29_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12 _2019 – Green Line

HCL 30_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_ 2019 – Green Line

HCL 31_22 MARTIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019 – Grreen Line

HCL 32_28 MARTIE _2019_privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unit¦eile locative

HCL 33_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul școlar 2019-2020

HCL 34_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea Planului de Analiz¦ ¡i Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2019

HCL 35_28 M ARTIE 2019 organizarea unui eveniment cultural-sportiv dedicat sărbătoririi a 100 ani de la înființarea echipei de rugby „Minerul” Lupeni

HCL 36_28 MARTIE 2019_ privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței pentru tineri destinată închirierii nr. 33 7 12.04.2013

HCL 37_28 MARTIE 2019_ pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5 2019

HCL 38_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea repartiz¦rii unei locuinee ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul P¦cii,

HCL 39_28 MARTIE 2019_ privind aprobarea transformării unor posturi din organigrama și statul de funcții al

HCL 40_28 MARTIE 2019_ privind implementarea de c¦tre UAT Municipiul Lupeni a proiectului

HCL 41_28 MARTIE 2019_ Privind alegerea pre¡edintelui de ¡edine¦ pentru lunile aprilie-mai 2019

 

APRILIE

HCL 42_4 APRILIE 2019 pentru rectificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 29_ 2019 pentru Modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 12_2019

HCL 43_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 30_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 14_2019

HCL 44_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 31_2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local nr. 15_2019

HCL 45_4 APRILIE 2019 pentru modificarea Hot¦rârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 178_2018

HCL 46_4 APRILIE 2019 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2019

HCL 47_25 APRILIE 2019_privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
HCL 48_25 APRILIE_2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.doc
HCL 49_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018.doc
HCL 50_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement
HCL 51_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local
HCL 52_25 APRILIE 2019_ pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani
HCL 53_25 APRILIE 2019_ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru Proiectul
HCL 54_25 APRILIE 2019_ prelungire contract ANL
HCL 55_25 APRILIE 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unui contract de închiriere
HCL 56_25 APRILIE 2019 privind modificarea listei de priorități ANL
HCL 57_25 APRILIE 2019 privind repartizarea unei locuințe ANL
HCL 58_25 APRILIE 2019 privind aprobarea înființării Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistică

MAI

HOTĂRÂREA nr. 59/ 2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

HOTĂRÂREA nr. 60/ 2019 privind aprobarea proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală la Primăria Municipiului Lupeni”

HOTĂRÂREA nr. 61/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie

HOTĂRÂREA nr. 62/ 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 5/ 2019 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL

HOTĂRÂREA nr. 63/ 2019 privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii

HOTĂRÂREA nr. 64/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2019

HOTĂRÂREA nr. 65/ 2019 privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”

HOTĂRÂREA nr. 66/ 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni”

IUNIE

HOTĂRÂREA nr. 67/ 2019 privind alocarea sumei de 4.000 lei participarea Clubului Sportiv Shinto din cadrul Clubului Elevilor Lupeni

HOTĂRÂREA nr. 68/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 14/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”

HOTĂRÂREA nr. 69/ 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 15/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”

Proces verbal_sed ordinară 27 iunie 2019

IULIE

GHIDUL SOLICITANŢILOR PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

HOTĂRÂREA nr. 70/ 2019 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi nonprofit de interes general în anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 71/ 2019 privind aprobarea procedurilor și a condițiilor de realizare a schimburilor în cazul locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii

HOTĂRÂREA nr. 72/ 2019 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici actualizați ai proiectului “Modernizare strada Tudor Vladimirescu (buevard)”

HOTĂRÂREA nr. 73/ 2019 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale, a unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL

HOTĂRÂREA nr. 74/ 2019 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui imobil (teren) prin licitație publică

HOTĂRÂREA nr. 75/ 2019 pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Schi în România, Stațiunea Straja, Municipiul Lupeni – Dezvoltarea Stațiunii Turistice Straja

Proces verbal_sedință 11.07.2019

HCL 76_11 IULIE 2019 pentru rectificarea bugetului local

HCL 77_23 IULIE pentru rectificarea bugetului local

Proces verbal_sedință 23.07.2019

HCL78-2019 – reziliere locuința ANL

HCL79-2019 – modificare listă de priorități ANL

HCL80-2019 – repartizare locuințe ANL

HCL81-2019 – Alegere președinte de ședință august-sept2019

HCL82-2019 – teren Bazin de înot

HCL83-2019-  Componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL84-2019 – Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL85-2019 – Schimbare destinație imobil (unitate de învățământ)

HCL-86-2019 – Rectificare buget local

Anexa nr.1 – HCL86- 2019

Anexa nr. 2 – HCL86 – 2019 – lista.investitii_buget_02_2019_2

Anexa nr. 3 – HCL 86 – 2019

Anexa nr. 4- HCL 862019 – lista investitii publice

Anunț Proiect de Hotărâre nr.89-2019

89. Amenajament pastoral

89.1 Anexa 1 amenajament pastoral

89.2. Anexa – Amenajament pastoral

AUGUST

HCL-87-21aug2019 Campionatul Național Enduro MTB 2019 Straja

HCL-88-2019 Atribuire teren

HCL-89-2019 Atribuire teren 

HCL-90-2019 Cupa Straja-Lupeni la automobilism 

HCL-91-2019 Reziliere contract ANL

SEPTEMBRIE

HCL-92-2019 Rectificare buget local

Anexa3-HCL92-2019

HCL-93-2019 Predare teren baza sportiva Grup

HCL-94-2019 Documentație reabilitare spital

2018

DISPOZITIA DE CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA _ 29 MARTIE 2018

HCL 1_9 IANUARIE 2018 – privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetar al anilor precedenți;
HCL 2_9 IANUARIE 2018 – privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Lupeni pentru anul 2018;
HCL 3_12 IANUARIE 2018 – privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al  spectacolului-concurs pentru copii – „Să nu uităm de … EMINESCU” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellmann prin cenaclul “Pas cu pas”;
HCL 4_30 IANUARIE 2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 42 2016
HCL 5_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 76 2017
HCL 6_30 IANUARIE 2018 privind completarea prevederilor art.1 al H.C.L. nr. 192 2017
HCL 7_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL
HCL 8_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în blocul 62 – ANL Bulevardul Păcii
HCL 9_30 IANUARIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie-martie 2018
HCL 10_30 IANUARIE 2018 privind performanţele profesionale individuale ale domnului Jr. Marius Claudiu Băloi, Secretar al Municipiului Lupeni
HCL 11_30 IANUARIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al competiției de schi alpin „Cupa Straja” – 2018
HCL 12_30 IANUARIE 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 87 2017
HCL 13_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2021
HCL 14_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea spectacolul-concurs pentru copii – „Ce știm despre Dragobete” împreună cu Asociația Culturală Iosif Tellm
HCL 15_19 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea preluării de la SC UNIVERSAL EDIL SA
HCL 16_19 FEBRUARIE 2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 17_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea reεelei ¡colare de pe raza Municipiului Lupeni pentru anul _colar 2018 – 2019
HCL 18_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri
HCL 19_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului ac_iunilor culturale, _tiin_ifice, artistice, sportive _i de agrement pentru anul 2018
HCL 20_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2018
HCL 21_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea transformarii unor posturi din organigrama _i statul de func_ii al Spitalului Municipiului Lupeni
HCL 22_27 FEBRUARIE 2018 privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin a Municipiului Lupeni
HCL 23_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participarii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al _Festivalului Berii_ – 2018
HCL 24_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea participrii Consiliului local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator al celei de-a XLVII-a edi_ii a Cupei Veteranilor
HCL 25_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02
HCL 26_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea închirierii pasunilor aflate în proprietatea privata a Municipiului Lupeni
HCL 27_27 FEBRUARIE 2018 pentru revocarea Hotarârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 124 2017 privind înfintarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni
HCL 28_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea programului de actiuni si lucrari publice de interes local executate în anul 2018
HCL 29_27 FEBRUARIE 2018 privind aprobarea premierii familiilor care au sarbatorit sau vor sarbatori în anul 2018 _Nunta de Aur_
HCL 30_29 MARTIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 31_29 MARTIE 2018 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
HCL 32_29 MARTIE 2018privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local, Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, paragraful 67.02.05.01
HCL 33_29 MARTIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 42 11.10.2013
HCL 34_29 MARTIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 35_29 MARTIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 36_29 MARTIE 2018 privind semnarea documentelor privind operațiunile de dezlipire alipire a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Lupeni
HCL 37_29 MARTIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie-mai 2018
HCL 38_29 MARTIE 2018 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Lupeni în calitate de coorganizator la manifestările dedicate Zilei Internaționale a Romilor – 2018
HCL 39_29 MARTIE 2018 privind „Ziua Internațională a Dansului”, Ediția I, împreună cu Liceul Tehnologic Lupeni
HCL 40_20 APRILIE 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL 41_20 APRILIE 2018 „Extindere rețea canalizare menajeră strada Pomilor – Municipiul Lupeni”

HCL 42_26 APRILIE 2018 privind aprobarea finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni
HCL 43_26 APRILIE 2018 privind avizarea derulării Programului “Școală după școală”
HCL 44_26 APRILIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 183 2017
HCL 45_26 APRILIE 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 192 2017
HCL 46_26 APRILIE 2018 privind reorganizarea Comisiei de locuinţe a Consiliului local al Municipiului Lupeni
HCL 47_26 APRILIE 2018 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 40 m2 teren
HCL 48_26 APRILIE 2018 pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani

HCL 49_26 APRILIE 2018 privind aprobarea deplasării ansamblului folcloric „Mesagerii Iubirii” al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni
HCL 50_26 APRILIE 2018 privind aprobarea trecerii imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Lupeni
HCL 51_26 APRILIE 2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303 8 11.10.2013
HCL 52_26 APRILIE 2018 privind prelungirea contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri
HCL 53_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 54_26 APRILIE 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate administrativ în Municipiul Lupeni
HCL 55_26 APRILIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investiții publice pe anul 2018

HCL 56_17 MAI 2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală
HCL 57_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 58_17 MAI 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ”Studiu de Fezabilitate”
HCL 59_17 MAI 2018 pentru aprobarea documentului Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice”
HCL 60_17 MAI 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara
HCL 61_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la turneul de fotbal ,,ȚARA HAȚEGULUI”
HCL 62_17 MAI 2018 privind aprobarea participării unui grup de elevi la etapa zonală a turneului de fotbal Arad

HCL 63_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al spectacolului-concurs pentru copii
HCL 64_ 31 MAI 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator al Concursului internaţional pentru copii
HCL 65_ 31 MAI 2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a unor locuințe ANL
HCL 66_ 31 MAI 2018 pentru revocarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 54 2018
HCL 67_ 31 MAI 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-iulie 2018
HCL 68_ 31 MAI 2018 privind sprijinirea activităților derulate de Clubul Elevilor Petrila-Lupeni la finalul anului școlar

HCL 69_ 31 MAI 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 70_ 31 MAI 2018 privind aprobarea repartizării a două locuinţe ANL situate în Municipiul Lupeni

HCL 71_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița “Lumea Copiilor” Lupeni”
HCL 72_ 31 MAI 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 73_ 31 MAI 2018 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018

HCL 74_ 18 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 75_ 18 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 71 2018

HCL 76_ 26 IUNIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 77_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57 2018
HCL 78_ 26 IUNIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018
HCL 79_ 26 IUNIE 2018 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Lupeni si U.A.T. Județul Hunedoara

HCL 80_ 28 IUNIE 2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Oraşului Lupeni nr. 63 1999
HCL 81_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 82_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea participării CL Lupeni în calitate de coorganizator
HCL 83_ 28 IUNIE 2018 pentru rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
HCL 84_ 28 IUNIE 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 7 2018
HCL 85_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea repartizării a trei locuinţe ANL
HCL 86_ 28 IUNIE 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 72 2018
HCL 87_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni”
HCL 88_ 28 IUNIE 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni”

HCL 89_ 9 IULIE 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 90_ 9 IULIE 2018 ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line V”
HCL 91_ 9 IULIE 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 2018

HCL92-2018-alegere presedinte sedinta de indata 26iulie
HCL93-2018-plan mobilitate urbana Gren Line
HCL94-2018-rectificare buget2018
HCL95-2018-alegere presedinte sedinta august-sept2018
HCL96-2018-modificare HCL57-2018
HCL97-2018-modificare HCL58-2018

HCL98-2018-alegere presedinte sedinta de indata 13august
HCL 99_13 AUGUST 2018 privind aprobarea proiectului Construcții Grădinițe Regiunea Vest

HCL100-2018-proiect Gradinita Viitorului

HCL101-2018-program Reconstructie ecologica
HCL102-2018-Coorganizare competitie Straja MTB Enduro
HCL103-2018-Prelungire contracte ANL, bl62
HCL104-2018-Prelungire contracte ANL bl56
HCL105-2018-Incetare contracte ANL
HCL106-2018-Modificare HCL7-2018
HCL107-2018-Repartizare cinci locuinte ANL
HCL108-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL109-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL110-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL111-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL112-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL113-2018-Aprobare raport de evaluare si vanzare imobil teren prin licitatie publica
HCL114-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Greco-Catolica Barbateni
HCL115-2018-Acordare sprijin financiar Parohia Ortodoxa Romana Barbateni
HCL116-2018-Modificare denumire Serviciul Public de Asistenta Sociala si aprobare Regulament DAS
HCL117-2018-Rectificare Buget local 2018
HCL118-2018-Aprobare participare UAT Lupeni la EXPO REAL-8-10oct2018-Germania

HCL 119_ 7 SEPTEMBRIE 2018 pentru modificarea și completarea Programului de investitii publice pe anul 2018
HCL120-2018-Aprobare proiect modenizare iluminat public

HCL121-2018-Prelungire doua contracte ANL, bl62
HCL122-2018-Prelungire doua contracte ANL bl56
HCL123-2018-Incetare contracte inchiriere ANL
HCL124-2018-Modificare HCLnr7-2018
HCL125-2018-Repartizare patru locuinte ANL
HCL126-2018-Alegere presedinte sedinta oct-nov2018
HCL127-2018-Modificare HCL13-2018-Aprobare Buget local 2018 si estimari 2019-2021
HCL128-2018-Aprobare obiectiv Canalizare Mun Lupeni zona Lidl

HCL129-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 28sept2018
HCL130-2018-Aprobare proiect Reabilitare Sc Gimn Nr1 Lupeni

HCL131-2018-Alegere presedinte sedinta de indata Cons Local 7oct2018
HCL132-2018-Revocare HCL120-2018-Modernizare iluminat public
HCL133-2018-Aprobare proiect Modernizare iluminat public Mun Lupeni

HCL134-2018-Aprobare proiect Modernizare strTVladimirescu

HCL135-2018-Interzicere acces vehicule 7t in cartier Stefan
HCL136-2018-Modificare si completare HCL13-2018buget local

HCL137-2018-Revocare HCL40-2015
HCL138-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL139-2018-Predare catre MDRAP-CNI obiectiv reabilitare Cinematograf

HCL140-2018-Revocare HCL138-139-2015
HCL141-2018-Aprobare documentatie reabilitare Cinematograf
HCL142-2018-Predare catre MDRAP-CNI-obiectiv Reabilitare Cinematograf

HCL143-2018-Aprobare inchiriere prin licitatie publica a 7 parcele de teren-Piata Cina
HCL144-2018-Rectificare buget local 2018
HCL145-2018-Modificare HCL107-2018-Repartizare ANL
HCL146-2018-Aprobare incetare contracte inchiriere ANL
HCL147-2018-Modificare si completare HCL7-2018-Lista anuala de prioritati repartizare ANL
HCL148-2018-Aprobare repartizare 3 locuinte ANL
HCL149-2018-Prelungire contract inchiriere ANL
HCL150-2018-Aprobare participare ACS Sorii Junior’s Lupeni la stagiu de pregatire centralizata
HCL151-2018-Modificare si completare HCL71-2018

 

HCL 152_13 NOIEMBRIE .2018 privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activitățiilor finanțate ointegral sau parțial din venituri poprii pentru anul 2018

HCL 153_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.146-2018

HCL 154_13 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL nr.133

HCL 156_29 NOIEMBRIE 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ion Pârvulescu supleant ales pe listele Partidului Social Democrat

HCL 157_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea documentației Reabilitare Centru Comunitar Integrat în cadrul Proiectului BAHTALO!

HCL 158_29 NOIEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 159_29 NOIEMBRIE 2018 privind revocare HCL nr.1012018

HCL 160_29 NOIEMBRIE 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018-Ianuarie 2019

HCL 161_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea încet╟rii a 5 contracte de închiriere

HCL 162_29 NOIEMBRIE 2018 privind modificare și completare HCL 7-2018

HCL 163_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării a 5 locuințe ANL

HCL 164_29 NOIEMBRIE 2018 privind aprobarea unui raport de evaluare precum și vânzararea unui imobil(teren) prin licitație publică

HCL 165_29 NOIEMBRIE 2018 pentru completarea HCL nr.116-2018

 

HCL 166_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea tarifelor pentru exploatarea Domeniului Schiabil Lupeni

HCL 167_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2018-2019 în unitățiile de învățământ din Municipiul Lupeni

HCL 168_13 DECEMBRIE 2018 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

HCL 169_13 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea documentului POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI LUPENI

HCL 170_13 DECEMBRIE 2018 privind modificare și completare

HCL nr.134_2018

HCL 171_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Lupeni pân╟ la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

HCL 172_19 DECEMBRIE 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

HCL 173_19 DECEMBRIE 2018 privind completarea

HCL nr.143-2018 HCL 174_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea

HCL nr.121-2018 privind aprobarea prelungirii a dou╟ contracte de închiriere bloc 62-ANL

HCL 175_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.7-2018-Repartizare Locuințe ANL

HCL 176_19 DECEMBRIE 2018 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL

HCL 177_19 DECEMBRIE 2018 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Lupeni

HCL 178_19 DECEMBRIE 2018 Privind aprobarea Studiului De Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Schi în România,Stațiunea Straja

HCL 179_19 DECEMBRIE 2018 privind modificarea HCL nr.100-2018

HCL 180_19 DECEMBRIE 2018 Privind Transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic Lupeni a autoturismului marca Daewo tip Nubira II,num╟r de înmatriculare HD-08-PML

HCL 181_19 DECEMBRIE 2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect Delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani(Valea Jiului)

HCL 182_19 DECEMBRIE 2018 pentru rectificarea Bugetului Local pentru anul 2018

__________________________________________________________

2017

HCL 119_31.08.2017 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni ca asociat – Membru Fondator la Asociatia Grupul de Actiune Locala Lupeni
HCL nr. 120/ 2017 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, aferente obiectivului de investiţii “Modernizare străzi, drumuri și trotuare din Municipiul Lupeni
HCL 121_31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai investiției Modernizare strazi, drumuri si trotuare
HCL 122_31.08.2017 Privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unităţile locative construite de către Agenţia Naţională pentru locuinţe din municipiul Lupeni
Bulevardul Păcii, bl. 62 şi Bulevardul Păcii, bl. 56
HCL 123_31.08.2017 privind aprobarea regulamentul propriu de organizare și funcționare al Palatului Cultural „Minerul” Lupeni
HCL 124_31.08.2017 privind înfinţarea Clubului Sportiv Municipal Lupeni pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 125_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 126_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 8/ 01.09.1992 (și a actelor adiționale) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 95 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Braia – Bl. 74 (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 127_31.08.2017 privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 ani a contractului de concesiune nr. 7/ 01.09.1992 (și a actului adițional) pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni strada Tudor Vladimirescu Zona Nivelt (Spațiul comercial de lângă stația de autobuz)
HCL 128_31.08.2017 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 8303/ 24/ 11.12. 2013 încheiat între Municipiul Lupeni și doamna Pirciu Andra Cristina pentru locuinţa situată administrativ în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii bl. 56 – ANL, sc. 2, parter, ap.1, judeţul Hunedoara, prin acordul părților, conform prevederilor contractuale
HCL 129_31.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 18/ 2017 privind aprobarea Listei anuale de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ANL din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara
HCL 130_31.08.2017 privind aprobarea repartizării locuinţei situate administrativ în blocul 62 – ANL sc. 1, etaj 1, ap. 17, Bulevardul Păcii, Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi
HCL 131_31.08.2017
HOTĂRÂREA nr. 132/ 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere străzi L=11,23 km rupt corp drum în Municipiul Lupeni – executare rigole pentru scurgerea apelor pe o lungime de 11,23 km drum”
HOTĂRÂREA nr. 133/ 2017 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 aprobat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 37/ 03.04.2017
HCL 134_19.09.2017
HCL 135_19.09.2017
HCL 136_19.09.2017
HCL 137_19.09.2017
HCL 138_19.09.2017
HCL 139_28.09.2017
HCL 140_28.09.2017
HCL 141_28.09.2017
HCL 142_28.09.2017
HCL 143_28.09.2017
HCL 144_28.09.2017
HCL 145_28.09.2017
HCL 146_28.09.2017
HCL 147_28.09.2017
HCL 148_28.09.2017
HCL 149_28.09.2017
HCL 150_28.09.2017
HCL 151_29.09.2017
HCL 152_29.09.2017
HCL 153_29.09.2017
HCL 154_29.09.2017
HCL 155_03.10.2017
HCL 156_03.10.2017
HCL 157_03.10.2017
HCL 158_06.10.2017
HCL 159_31 OCTOMBIE 2017
HCL 160_31 OCTOMBIE 2017
HCL 161_31 OCTOMBIE 2017
HCL 162_31 OCTOMBIE 2017
HCL 163_31 OCTOMBIE 2017
HCL 164_31 OCTOMBIE 2017
HCL 165_31 OCTOMBIE 2017
HCL 166_31 OCTOMBIE 2017
HCL 167_31 OCTOMBIE 2017
HCL 168_31 OCTOMBIE 2017
HCL 169_31 OCTOMBIE 2017
HCL 170_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 171_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 172_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 173_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 174_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 175_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 176_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 177_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 178_28 NOIEMBRIE 2017
HCL 179_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 180_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 181_ 8 DECEMBRIE 2017
HCL 182_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 183_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 184_ 13 DECEMBRIE 2017
HCL 185_ 20 DECEMBRIE 2017
HCL 186_27 DECEMBRIE 2017
HCL 187_27 DECEMBRIE 2017
HCL 188_27 DECEMBRIE 2017
HCL 189_27 DECEMBRIE 2017
HCL 190_27 DECEMBRIE 2017
HCL 191_27 DECEMBRIE 2017
HCL 192_27 DECEMBRIE 2017

 

__________________________________________________________

ORDINEA DE ZI SEDINTA DE INDATĂ_19 SEPTEMBRIE 2017

DISPOZITIA DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARĂ_28 SEPTEMBRIE 2017

__________________________________________________________

HCL 58_2010 privind aprobarea metodologiei de atribuire a locurilor de parcare