Poliţia locală

Echipa de conducere

Director executiv Nagy Camelia Mariana

Program cu publicul – audienţe: zilnic orele 0700– 1530

Contact: str. Revoluţiei, nr.2

Telefon : 0254560504

Adresa e-mail: primaria.mun.lupeni@gmail.com

 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale:

 • Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale – Republicare, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 51/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 37/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi a statului de funcţii a Poliţiei Locale a Municipiului Lupeni.

Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 4. protecţia mediului;
 5. activitatea comercială;
 6. evidenţa persoanelor;
 7. alte domenii stabilite prin lege.

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Ziua Poliţiei Locale: 21 mai

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea:

 1. în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
 2. în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

 

Structura organizatorică a Direcţiei Poliţiei Locale Lupeni:

 • Compartiment ordine şi linişte publică;
 • Compartiment circulaţie pe drumuri publice;
 • Compartiment disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 • Compartiment protecţia mediului şi activităţi comerciale;
 • Compartimentul juridic, instruire, planificare, dispecerat, monitorizare video urbană şi evidenţa persoanelor.

Atribuţiile poliţiei locale conform Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale – Republicare, cu toate modificările şi completările ulterioare ( extras din lege ):

Art. 6

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b)menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c)participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d)acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e)constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f)asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g)participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h)asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

i)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j)execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k)participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l)cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m)asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n)acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Art. 7

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b)verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c)participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d)participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e)sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f)acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g)asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

(la data 21-ian-2017 Art. 7, litera H. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Hotarirea 965/2016 )

i)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

(la data 21-ian-2017 Art. 7, litera K. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Hotarirea 965/2016 )

l)aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m)cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Art. 8

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b)efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c)verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d)participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e)constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

Art. 9

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b)sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c)participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d)identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e)verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f)verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g)verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h)verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i)verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 10

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b)verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c)verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d)verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e)verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f)verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g)identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h)verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i)cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j)verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k)verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 11

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b)cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Dispecerat: 0254562482. În sensul Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, „ Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează potrivit prezentei ordonanţe”.

Pentru ca mesajul Dvs. telefonic să fie luat în considerare ca o SESIZARE, vă rugăm să specificaţi datele dumneavoastră de contact, la cererea dispecerului care va prelua apelul.

 

Legislaţie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Republicare;
 • OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Republicare;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite – Republicată;
 • OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români – Republicare;
 • Ordonanţă 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii;
 • Ordonanţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
 • Lege nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 • Lege nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Hotărâri ale Consiliului Local Lupeni:

 • Hotărârea nr. 119/2016 pentru aprobarea regulamentului privind gospodărirea localităţii şi sancţionarea unor contravenţii săvârşite prin nerespectarea normelor de curăţenie şi igienă pe raza Municipiului Lupeni;
 • Hotărârea nr. 46/2016 privind aprobarea Regulamentului local de amplasare şi autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Lupeni;
 • Hotărârea nr. 79/2007 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Lupeni;
 • Hotărârea nr. 27/2008 provin aprobarea domeniilor şi locurilor în care contravenienţii condamnaţi la efectuarea muncii în folosul comunităţii îşi vor presta activitatea;
 • Hotărârea nr. 103/2007 privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
 • Hotărârea nr. 111/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 103/2007 privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

c00
c01
c02
c03
c07
c08
legea-12-1990-m-of-121-din-18-feb-2014
legea-24-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
legea-50-1991-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
legea-54-2012-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
legea-60-1991-m-of-186-din-14-mar-2014
legea-61-1991-m-of-96-din-07-feb-2014
legea-185-2013-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
legea-677-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-2-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-27-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-55-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-urgenta-97-2005-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-urgenta-195-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01
ordonanta-urgenta-195-2005-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-01